Privacy

Sinds 24 mei 2018 heeft onze tennisclub een Privacyverklaring zoals die vanuit de AVG verplicht is:

Privacyverklaring
TC Schermer is een tennisclub met ongeveer 100 – 120 leden bij Grootschermer, gemeente Alkmaar.
Als tennisclub verwerken wij gegevens van (aspirant-)leden. TC Schermer vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de leden van de club, haar relaties en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. TC Schermer houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.
Wij zijn als leden en vrijwilligers met elkaar verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van leden; de eindverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de voorzitter van TC Schermer.
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 24 mei 2018. Via de hyperlink Privacyverklaring in het menu op de website van TC Schermer kun je de laatste versie altijd inzien.

Verwerking persoonsgegevens
In deze privacyverklaring lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen, toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

Lidmaatschapsgegevens
Als TC Schermer hebben wij gegevens van onze leden nodig voor:

  • het lidmaatschap van de KNLTB
  • het innen van de contributie
  • het versturen van onze nieuwsbrief (waarvoor je in elke nieuwsbrief kunt afmelden)
  • het versturen van mail over activiteiten en belangrijke zaken van onze club

Het gaat om: voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer je lid wordt van TC Schermer geeft je hiervoor toestemming. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het lidmaatschap van onze tennisclub en daarmee samenhangende zaken.

Sociale media
TC Schermer is op Facebook te vinden. Wanneer je ons volgt op onze sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. TC Schermer volgt ook zelf een klein aantal sociale media kanalen en kan op die manier eventueel toegang krijgen tot gegevens op je sociale media. TC Schermer gebruikt de gegevens die ze verkrijgt via Facebook alleen voor haar eigen doeleinden en zal ze zelf niet aan derden verstrekken.

Je rechten
Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Een verzoek om inzage en/of correctie kunt je aan ons richten door een e-mail te sturen aan ledenadministratie@tcschermer.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door één van je ouders (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de betreffende ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn de dataverbindingen die TC Schermer gebruikt beveiligd en maakt TC Schermer gebruik van toegangscontrole op de verschillende computers.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. TC Schermer bewaart gegevens maximaal 5 jaar na beëindiging van je lidmaatschap.

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande de Privacyverklaring kunt je contact opnemen via de e-mail van de ledenadministratie: ledenadministratie@tcschermer.nl.