Van onze voorzitter 2017

Fijne mensen,

Het afgelopen seizoen zijn we gestart met een enquête die onder alle leden verspreid werd. We hebben geprobeerd helder te krijgen waar binnen onze vereniging behoefte aan, en ook bereidheid toe, is. In de algemene ledenvergadering van afgelopen februari heb ik verslag gedaan van het resultaat. Samenvattend kan gesteld worden dat we een vereniging hebben die ‘op leeftijd’ is (bijna 70% van de leden is ouder dan 46 jaar), een baanbezetting van vaste groepjes die met een regelmaat spelen maar verder weinig behoefte heeft aan dingen eromheen, en een zorgelijk kleiner wordende groep vrijwilligers die veel doen om de vereniging leefbaar te houden.

De bereidheid om bij te springen is wel aanwezig; zij het dan incidenteel. Een aantal leden heeft zich in het verleden al flink ingezet in commissies, voor hand- en spandiensten of andere taken die bij een kleine vereniging als die van ons voorkomen, en vinden het nu tijd voor de volgende generatie. Die generatie mist echter voor een groot deel. Dat vind ik begrijpelijk maar zorgelijk, want de verwachting bestaat dat wij een vereniging worden waar nauwelijks binding is met de vereniging en waar alleen groepjes  spelen die op een vast moment in een vaste bezetting hun ding doen. Daar kunnen wij niet van bestaan, want met de leeftijdsopbouw binnen onze vereniging hebben we op deze manier binnen enkele jaren al te kort leden om te kunnen blijven bestaan.

Het is ook wel een spannend jaar geweest, vooral voor de Toernooicommissie. Zij zijn onderbezet en hebben andere accenten gelegd naar aanleiding van de enquête, maar daar ook hun directe aanblijven aan verbonden (na al jaren op vele verschillende manieren geprobeerd hebbende de leden warm te maken voor de toernooien). De toernooicommissie bestaat nog uit Leendert Gorter en Dineke de Groot, die afgelopen seizoen een nieuwe weg ingeslagen zijn met minder toernooien en een helderder speelagenda waarin ook compacter (interne competitie) gespeeld werd. Daarnaast is de combinatie gezocht met de jeugdcommissie, vanuit de wens om de ouders van spelende kinderen ook aan onze vereniging te verbinden. Dat leidde dit seizoen gelukkig tot meer tevredenheid bij de deelnemers en organisatoren en een overzichtelijker inzet. En: een kleine stijging van ons ledenaantal.

Ik wil ik specifiek aandacht vragen voor gegadigden voor de commissies, en met name die voor de Toernooicommissie. Zij is te krap bezet en daardoor is de druk op de commissieleden (te) hoog geworden. Zonder nieuwe gegadigden zal de Toernooicommissie komend seizoen al stoppen. Ook de ledenadministratie kan een nieuw paar handen gebruiken. Mocht u zich willen inzetten voor een van onze commissies, dan kunt u contact opnemen met de voorzitters van deze commissies. Zij wachten met smart op uw hulp!

De banen zijn dit hele seizoen weer uitstekend bespeelbaar geweest, het onderhoud van de bomenrij is aangepakt en die zal komend seizoen wel wat kaal zijn maar dat groeit snel weer dicht. Ook de kantinecommissie draaide naar tevredenheid. Het Schermermolen Toernooi mocht een dikke 10% meer deelnemers verwelkomen en draaide een goede week. De enthousiaste jeugdcommissie heeft een paar goed bezette toernooien georganiseerd en ook voor aardig wat nieuwe leden op ons park gezorgd.
In de Algemene ledenvergadering kwam het aanbod van Anneke Wienema om, met incidentele hulp van Maurice Peeters, de website en Facebookpagina van onze club te verversen en up-to-date te houden. Dat is gelukt, zodat we nu over een platform beschikken waar we onze ‘reuring’ met eenieder kunnen delen. Neem hier eens een kijkje naar zou ik u willen tippen!

Voor komend seizoen willen we weer verdere stappen zetten om onze mooie vereniging verder ‘reuring’ te laten hebben.
Ik wil u allen danken voor uw aandacht en het meedenken dat velen doen. Daar kunnen we als commissies en bestuur wat mee en ik hoop dat dat zo blijft! Als laatste wil ik u wijzen op de komende algemene ledenvergadering op woensdag 15 februari 2017. Een uitnodiging volgt nog!

Namens alle commissies en het bestuur wens ik u een sportief, bruisend maar vooral gezond 2017!

Wouter Leegwater, uw voorzitter.